برچسب های پست دانه خام’

  “ عسلیHoney “، “خشکDry “، ” شسته شده Washed” و “پالپیِ طبیعیPulped natural “… آیا شده به بسته‌بندی قهوه‌ای که خریداری کرده‌اید نگاهی بیاندازید و با مشاهده‌ی این واژه‌ها از خود بپرسید معنی این اصطلاحات چیست؟ یا، شاید مهم‌تر از آن، اصلاً کدام یک از این قهوه‌ها با ذائقه‌تان سازگارتر است؟ خب لازم نیست […]