مطالعه‌ قوانین مسابقه‌ جایزه بزرگ رُست ایران

 

Overall Scoresheet

Green Evaluation Scoresheet

Production Cupping Head Judge Scoresheet

Production Cupping Scoresheet

Roast Plan Scoresheet

مهلت ثبت‌نام به پایان رسیده است.